วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ LEAN"

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อน การดำเนินการตามระบบ LEAN
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "การดำเนินการตามระบบ LINE" ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสายสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในมิติการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้มีการทบทวน การพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น การลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร ลดระยะเวลารอคอยระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและบริการ ลดความสูญเสีย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีนโยบายกำหนดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินคุณภาพภายในปี 2562 สำหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยมีทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์ วิทยากรหลัก คุณยุพา แก้วมณี และคุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทำไมต้องลีน 
กระบวนการทำงานเราไม่ผอมเพรียว (ไม่ลีน) มีการติดขัด คอขวด (ไม่ไหล ไม่ลื่น) ลูกค้าต้องรอนาน ไม่รู้ว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่ ไม่ประกันเวลา และมีงานค้าง (work in process) คนทำงานเครียด ลูกค้าไม่พอใจ ไม่มีสิทธิภาพ มีความสูญเปล่า (wastes)ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม Download


1 ความคิดเห็น:

  1. กระบวนการของ LEAN เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนงานขององค์กร เพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กรในภาพรวม สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการโดยตรง มรย. จะนำกระบวนการและผลผลิตของ LEAN เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับงานและระดับกองขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป

    ตอบลบ