วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมเตรียมความพร้อม หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ใน "ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"  กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญคือ " ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผลการนำไปประยุกต์ใช้" ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงจัดให้มี " โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ " เป็นลักษณะโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 (อบรมเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบีพีแกรนต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองคณบดี รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานที่มีศักยภาพและได้รับการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยการติดตามประเมินผลจากการอบรมครั้งนี้ นอกจากจะสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลงานดังนี้
  1. จัดทำรายงานกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นำเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญ และสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. ถอดบทเรียนจากความรู้และประสบการณ์ของตนเอง เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเว็บไซต์จัดการความรู้ของหาวิทยาลัย คือ http://km.yru.ac.th อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
  3. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย โดยจะมีการติดตามผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะ 3-6 เดือน เป็นรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ e-HR ต่อไป  
เอกสารประกอบ
 

 

 

 

1 ความคิดเห็น:

  1. 1 pg slot game ทางเข้า สล็อต pg หรือผู้พัฒนาเกมอื่นๆคุณอาจจำต้องตรวจและก็ทดสอบเล่นเพื่อค้นหาเกมที่ประทับใจ pg slot รวมทั้งตรงกับความพอใจของคุณต้องมีความรอบคอบในการเล่นเกม

    ตอบลบ