วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มรย. ปีงบประมาณ 2563

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประกันคุณภาพ  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตามคำสั่ง มรย.ที่ 7252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การประชุมในครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 และส่วนราชการทัี้ง 7 ส่วนราชการ ดังนี้

    ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยเป็นด้าน ๆ คือ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 1.1 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ลดลง ไม่เป็นไปตามแผนรับ 1.2 คุณภาพบัณฑิตอาจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในอนาคต 1.3 หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย 1.4 การบริหารจัดการหลักสูตร 1.5 คุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ด้านการวิจัย ได้แก่ 2.1 โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอกจำนวนลดลง 3. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ไม่มีงบประมาณในการให้บริการทางวิชาการ 4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5. ด้านการบริหารองค์กร 5.1 บุคลากรสายสนับสนุน ยังขาดความเป็นมืออาชีพ ส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรคุณภาพ 5.2 รายได้อาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในอนาคต 6. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 6.1 การประเมินโอกาสการเกิดทุจริตคอรัปชั่นการรับสินบน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานผลการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ มหาวิทยาลัยควรระบุประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้เช่น อิทธิพลของ Disruptive Technology ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 หรือ Thailand 4.0 หรือประเด็นการเกิดกระทรวงใหม่ “การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : อว” ส่งผลให้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลงลดลง หรือ จำนวนรับนักศึกษาใหม่ได้ต่ำกว่าเป้าตามแผนที่กำหนด เป็นต้น

      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 4 ประเด็น ดังนี้ 1. นักศึกษาน้อยไม่ตรงกับแผนรับนักศึกษา 2. ภาระงานสอนอาจารย์ไม่ครบในบางหลักสูตร 3. อาจารย์มีงานบริการมากเกินไปจนไม่มีเวลาเตรียมสอนให้เต็มประสิทธิภาพ และ 4 นักศึกษาทำงานไม่ตรงกับศาสตร์ที่จบ โดยมีวิธีจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็นคือการควบคุม โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง ควรใช้แผนกลยุทธ์เป็นตัวตั้ง แล้ววิเคราะห์ว่าการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรที่มีปัญหาเด็กลดลง มาตรการในการแก้ปัญหาของบางสาขา มีมาตรการแก้ไขนำนักเรียนที่มาสมัครเขามาชมห้องปฏิบัติการโดยตรงซึ่งให้เห็นชัดเจนเลยว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ในปีแรกมีนักศึกษา 8 คน ปีที่ 2 ได้นำนักศึกษาไปดูห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างที่จะต้องเรียน และปฏิบัติจริง พอหลังจากเรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรบ้าง ให้เห็นชัดเจนในระหว่างเรียน สามารถแก้ปัญหานักศึกษามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นจนปีที่ 3 นักศึกษาล้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้มาก
ประธานที่ประชุมกล่าวชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เด็กสนใจมีความเชื่อมั่นอยากจะเรียน ทั้งนี้นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถเขียนในมาตรการการควบคุมที่ทำให้ความเสี่ยงลดลงเพื่อเป็นโมเดลให้กับหลักสูตรอื่น ๆ
     คณะวิทยาการจัดการ การบริหารความเสี่ยงของคณะในปีที่ผ่านมา มีความเสี่ยงแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ 1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. สัดส่วนอาจารย์/นักศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3. ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของนักศึกษามีน้อย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ได้แก่ 1. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านวิจัย
2. จำนวนอาจารย์ยังมีน้อยที่ได้รับงบประมาณทุนวิจัยระดับชาติ ซึ่งเป็นทุนวิจัยใหญ่ หรือทุนวิจัยนอกจากแหล่งภายนอก 3. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ 1. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณกำหนด 2. บุคลากรไม่มีความปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน 3. ลิฟต์ค้างในขณะที่มีผู้โดยสารติดอยู่ข้างใน 4. ผู้คนและทรัพย์สินได้รับผลกระทบกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารในขณะที่มีคนอยู่ 5. ผู้คนและทรัพย์สินได้รับผลกระทบกรณีตึกได้รับความเสียหายจากลม พายุ และ 6. ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนทำงานผิดพลาดเนื่องจากไม่ทราบระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจนเอง โดยมีแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและกำหนดผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้มีการดำเนินการแล้ว 10 เรื่อง และรอการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง
    คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านมา มีประเด็นเรื่องการบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. การศึกษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับคณะ ทั้งนี้ในปี 2563 กำลังดำเนินการแต่ประเด็นหลัก คือ เรื่องหอพักนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังนี้ ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 มีความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1) การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.การศึกษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2. ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์มีน้อย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 1) การนำผลการวิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2) การขอทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกน้อย 3) การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยยังมีน้อย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเสี่ยงด้านกุลยุทธ์ 1) หลักสูตรได้รับคะแนนต่ำกว่า 3.01ผลการดำเนินงานได้มีแนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยง และมีกิจกรรมควบคุม และกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คือ ควรทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าเป็นความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะจะต้องดำเนินการทบทวนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการฯ มีความเสี่ยง ดังนี้ 1. สัญญาณอินเทอร์เน็ต Uninet/WIFI อาจขัดข้อง 2. นักศึกษาสอบอัตลักษณ์ไอทีผ่านไม่ถึงร้อยละ 30 3. โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้อาจจะขาดทุน 4. การพัฒนาระบบ ERP อาจไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด และระบบฐานข้อมูลเสียหาย 5. คอมพิวเตอร์เสียหายและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีแนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยง และมีกิจกรรมควบคุม กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทั้งนี้จากผลการประเมินของคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ มีจุดแข็ง สำนักวิทยบริการฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นกับแผนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและการใช้นวัตกรรม ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทำผลการประเมินมาปรับปรุง การจัดการความเสี่ยงและการใช้นวัตกรรมและควรนำปัจจัยเสี่ยงสูงหรือสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขและปฏิบัติได้จริง

    สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 1. ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและห้องประชุม 2. การลาออกของบุคลากรทำให้การพัฒนางานขาดความต่อเนื่อง 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 4. เครื่องมือได้รับความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของอาคาร 5. ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยน้อยลง 6. การจัดกิจกรรมภายนอกโครงการและงานมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงานบรรลุ 3 เรื่องและไม่บรรลุ 3 เรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ที่เป็นจุดแข็ง คือ มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง

สำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 1. มีโอกาสเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและของทางราชการ - ลิฟต์ค้าง/ลิฟต์เสีย 2. เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแผน 4. การดำเนินงานระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อ การปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ที่ปรับปรุงใหม่ 6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 7. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน 8. การจัดทำวาระและเอกสารประกอบ การประชุมล่าช้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลในการประชุมไม่ทราบวันประชุมที่แน่นอน โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ดังนี้ ควรจัดทำแผนความเสี่ยงที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ควรนำผลการติดตามความเสี่ยงมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมและแนวทางแก้ไขที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น

   การติดตามและรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อยู่ในช่วงของการดำเนินจะจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยจะมีการเริ่มต้นทำไปพร้อม ๆ กับมหาวิทยาลัยทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะไปจัดประชุมย่อยดูประเด็นความเสี่ยงของคณะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยประเด็นไหนบ้าง ที่จะมหาวิทยาลัยดำเนินการหรือถ่ายโอนให้แจ้งผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย

     คณะวิทยาการจัดการ รองคณะบดีได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง
ที่ผ่านมามีความคล้ายกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างคือคณะได้จัดทำกรณีการเกิดวาตภัยและอัคคีภัย ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการอบรมการระงับเหตุโดยใช้ถังดับเพลิงหรือสายฉีดน้ำในอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ปีนี้ขยับทำแผนอพยพ ได้ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นวิทยากร เพื่อจัดทำแผนอพยพและซักซ้อมแผนการอพยพ ทั้งนี้ได้กำหนดการจัดทำแผนช่วงเดือนมีนาคม และการซักซ้อมแผนช่วงเดือนเมษายน 2563 นี้    คณะครุศาสตร์ อยู่ในช่วงของการดำเนินการจะจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้งนี้ความเสี่ยงที่น่าจะมีเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ เรื่องหอพักนักศึกษาในโครงการ Extra time และประเด็นอื่นที่ทางคณะจะดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในช่วงของการดำเนินการจะจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้งนี้ความเสี่ยงที่น่าจะมีเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งวิชาการที่ยังมีน้อย คุณวุฒิปริญญาเอก การจัดหารายได้ เป็นต้น

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในช่วงของการดำเนินการจะจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้งนี้ความเสี่ยงที่น่าจะมีเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ด้านการจัดหารายได้เนื่องจากประสบปัญหาด้านลูกค้าที่เข้ามาบริการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่กำลังจะดำเนินการจัดประชุม

    สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อยู่ในช่วงของการดำเนินการจะจัดประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงานทั้งนี้ความเสี่ยงที่น่าจะมีเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ความเสี่ยงด้านโครงสร้างของอาคารที่ไม่มีบันไดหนีไฟ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาบุคลากรและบุคคลภายนอกที่มีการใช้ร่วมกันเพื่อการเรียนการสอนและการให้บริการทั่วไปการเป็นเจ้าภาพยังไม่ชัดเจนส่งผลทำให้เครื่องมือเสื่อมสภาพ เป็นต้น

   สำนักงานอธิการบดี อยู่ในช่วงของการดำเนินการจะจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมและแก้ไขความเสี่ยงได้และความเสี่ยงที่มีเพิ่มเติมของหน่วยงาน การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ของกองพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตยุคใหม่ ที่เป็นทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว ทักษะการใช้ไอที ที่กองพัฒนามีหน้าที่เกี่ยวข้องในการร่วมในการพัฒนาบัณฑิต

      ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นที่สำคัญข้อมูลความเสี่ยงคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมในระดับคณะกรรมบริหารกับคณะกรรมการควบคุมเป็นชุดเดียวกันแต่ละคณะ แต่ในระดับมหาวิทยาลัยจะแยกให้มีความรับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องนี้มาตรการควบคุมหรือป้องกันหรือลดใครเป็นผู้รับผิดชอบ และทำตามมาตรการหรือยังได้ผลเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น กรณีนักศึกษาลดลง เราจะทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook หรือการซื้อโฆษณา มีผู้รับผิดชอบโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการซื้อโฆษณาตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหน หลักสูตรที่เผยแพร่มีหลักสูตรอะไรบ้าง จากนั้นให้ไปถามเด็กที่เข้ามาเข้ามาช่องทางนี้รู้จาก Facebook หรือไม่ ถ้าไม่ตอบเป็นอย่างนั้นแสดงว่าความเสี่ยงยังไม่ได้ทำอย่างสุดทาง ความเสี่ยงคงอยู่ไม่ผิดอะไรแต่ต่องมีกระบวนการประเมิน ดังนั้นความเสี่ยงอย่าให้เยอะ หลัก ๆ 5 ประเด็นหลัก ๆ ที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เป็นวิกฤติสูงมาก ๆ เป็นมติคณะกรรมการให้ทำ 5 ประเด็นนี้ก่อน ให้มีกระบวนการ

ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2563

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1-30 พ.ย. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ม.ค.-มี.ค. 2563
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
17 ก.พ. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
13 ก.พ. 2563
ส่วนราชการส่งประเด็นความเสี่ยงความเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัย
18 มี.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ทบม.)
24 มี.ค. 2563
อบรมปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
7 เม.ย. 2563
นำแผนการบริหารความเสี่ยงเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
พ.ค.- ก.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน ทบม.
ก.ย.  2563
สรุปผลการดำเนินงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น