วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ITA63: ความสำคัญของ ITA2020 ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อโครงการว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมิน ITA เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และมีการจัดอันดับคะแนน ITA เป็นรายกลุ่มประเภทองค์กร
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตามลำดับ ด้วยความร่วมมือในมาตรการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตามปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้
  • พ.ศ. 2559  ได้คะแนน 47.31 จัดอยู่ในอันดับที่ 76 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 77 แห่ง
  • พ.ศ. 2560  ได้คะแนน 76.18 จัดอยู่ในอันดับที่ 53 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 81 แห่ง
  • พ.ศ. 2561  ได้คะแนน 79.58 จัดอยู่ในอันดับที่ 53 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 81 แห่ง
  • พ.ศ. 2562  ได้คะแนน 86.25 จัดอยู่ในอันดับที่ 48 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 80 แห่ง
    สำหรับเกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น 7 ระดับดังนี้

    สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ITAุ62 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม A  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.25  อยู่ในอันดับที่  48 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 80 แห่ง 

    ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับ ITA62 ของมหาวิทยาลัยไทย  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากลิงก์ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0401?year=2019&departmentcatId=8
 
      สำหรับเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนใน เป้าประสงค์ที่  "5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและได้รับการยอมรับ" และแนวทางไว้เป็นกำหนดกลยุทธ์ไว้คือ "พัฒนาและเสริมสร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส" โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จคือ ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดีมากขึ้นไป  
   ทั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส "เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส" ซึ่งจะสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเปิดเผยข้อมูลองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ สำคัญที่สุดก็คือ การรับรู้ ตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจของทุกคนในองค์กร (ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับความสำคัญของคุณธรรมและความโปร่งใส องค์ประกอบการประเมิน แนวทางการประเมิน ความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย  รวมทั้งการปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมของคนในองค์กรให้แสดงออกซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใส 


เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ได้ที่  https://itas.nacc.go.th/home/listalldocumentมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริตทุกคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น