วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน การจัดกิจกรรทการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019)

         เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน การจัดกิจกรรทการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรน  ตามคำสั่ง มรย.1981/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน (KM YRU Forum 2019) การประชุมครั้งนี้ประธานในที่ประชุม อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและรองประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานกรรมการการจัดการความรู้  ในการดำเนินการประชุมตามวาระ จากผลการประชุมมีการทบทวนปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม รูปแบบการนำเสนอผลงาน และเกณฑ์การพิจารณาผลงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

         การจัดประชุมมีการมีมติเห็นชอบการทบทวนปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ดังนี้


วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1-15 ม.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
7 ม.ค. 2563
กำหนดประเด็นและปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม KM YRU FORUM 2019
15 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563
19 มี.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ครั้งที่ 1/2563
30 เม.ย. 2563
หมดเขตการส่งผลงานพร้อมคลิปวีดีโอ
7 พ.ค. 2563
นำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกห้องแต่ละประเด็นหรือการนำเสนอเป็นวีดีโอ
มิถุนายน 2563
พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินงาน
         
           จัดรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดให้มีการเขียนในแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีการจัดทำเป็นวีดีโอการนำเสนอผลงาน ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ให้ส่วนราชการรวบรวมของหน่วยงานทุกประเด็นดังนี้
          กรณีประเด็นที่ 1 ให้จัดทำเอกสารเรื่องละ 5 ชุด เท่ากับจำนวนคณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่ 1 และส่งไฟล์เอกสารแปลงเป็น PDF ใส่ในแผ่นซีดี (รวมในแผ่นเดี่ยวกัน) และคลิปวิดีโอแยกเป็นเรื่อง ๆ
          กรณีประเด็นที่ 2 ให้จัดทำเอกสารเรื่องละ 4 ชุด เท่ากับจำนวนคณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่ 2 และส่งไฟล์เอกสารแปลงเป็น PDF ใส่ในแผ่นซีดี (รวมในแผ่นเดี่ยวกัน) และคลิปวิดีโอแยกเป็นเรื่อง ๆ
          กรณีประเด็นที่ 3 ให้จัดทำเอกสารเรื่องละ 5 ชุด เท่ากับจำนวนคณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่ 3 และส่งไฟล์เอกสารแปลงเป็น PDF ใส่ในแผ่นซีดี (รวมในแผ่นเดี่ยวกัน) และคลิปวิดีโอแยกเป็นเรื่อง ๆ
          กรณีประเด็นที่ 4 ให้จัดทำเอกสารเรื่องละ 7 ชุด เท่ากับจำนวนคณะกรรมการพิจารณาประเด็นที่ 4 และส่งไฟล์เอกสารแปลงเป็น PDF ใส่ในแผ่นซีดี (รวมในแผ่นเดี่ยวกัน) และคลิปวิดีโอแยกเป็นเรื่อง ๆ
วิดีโอการนำเสนอผลงานไม่เกินเรื่องละ 10 นาที
ส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 20 ชั้น 6 เบอร์โทรภายใน 17001
รูปแบบการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรณีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดไม่มีการแจ้งเตือนสามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ทางผู้จัดจะดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีการนำเสนอตามรูปแบบในปีที่ผ่านมา กรณีมีคำสั่งงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลมากกว่าที่กำหนด ทางผู้จัดจะดำเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตัดสินจากคลิปวิดีโอและเอกสารที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวด และคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (KM YRU FORUM 2019) ดังนี้

ลำดับที่
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
กระบวนการนำเสนอและความสมบูรณ์ของรายละเอียดการนำเสนอ
5
2
กระบวนการหรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรม
15
3
ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของนวัตกรรม
15
4
แนวปฏิบัติที่ดีหรือโอกาสพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
15

         คณะกรรมการพิจารณาผลงานตาม คำสั่งมรย. ที่ 1981/2563
          
         สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน  ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 17001

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณคณะกรรมการ KM YRU ทุกท่านครับ การจัดงาน KM YRU Forum ประจำปีของเรา มีพัฒนาการดีขึ้นในทุก ๆ ปีครับ

    ตอบลบ