วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน: เครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน บุคลากร จำนวน 45 คน ไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://www.tsu.ac.th) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (http://www.skru.ac.th) ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับเป็นประโยชน์ในการนำแนวปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”) ดำเนินงานประกันคุณภาพโดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (http://www.pt.tsu.ac.th/aqad/main) ได้มีการนำระบบการประกันคุณภาพภายในมาประยุกต์ใช้ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามกรอบ (1) การประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของ สกอ. (2) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ.  (3) เกณฑ์ระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)  และ (4) ตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณเอง  รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด จำนวน 18 ตัว โดยแบ่งหมวดตัวบ ่งชี้และเกณฑ์ออกเป็น 4 หมวด หมวดที่ 1 กระบวนการบริหารหลักสูตร หมวดที่ 2 การจัดการเรียนรู้และให้คําปรึกษา หมวดที่ 3 คุณภาพอาจารย์ และหมวดที่ 4 คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต  (คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ) ทั้งนี้ได้นำร่องการประเมินหลักสูตรมาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และในปีการศึกษา 2556 ได้นำมาใช้เต็มรูปแบบ โดยคณะและหลักสูตร จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพภายในตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยหน่วยงานเองเป็นหลัก
 EDUCATIONAL CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE (EDPEX) มาเผยแพร่ให้ความรู้ในองค์กร เพื่อเตรียมการนำมาใช้กับหน่วยงานที่มีความพร้อม และผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามกรอบของ สกอ. ผ่านระดับดีมากแล้ว ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้นำร่องนำระบบ EdPEx มาใช้ในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้วหลายมหาวิทยาลัย เช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
   นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้เริ่มนำระบบ


2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบริบทการบริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพใกล้เคียงกับ มรย. ได้เริ่มดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายในในปีการศึกษา 2556 เช่นเดียวกัน โดยตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ TQF ( Thai Qualifications Framework for Higher Education)   เป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานในการประเมินหลักสูตร นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TQF ได้ที่ http://www.mua.go.th/users/tqf-hed)
    จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานตามกรอบหรือระบบประกันคุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้รับมุมมองใหม่ๆ  ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำความรู้ ประสบการณ์ เจตคติที่ดีต่อระบบประกันคุณภาพ กลับมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

   จากประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นว่า นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีการศึกษา 2556 นี้  (จำนวน 8 ตัวบ่งชี้  http://web.yru.ac.th/qa/web/index.php/2012-11-05-03-03-29 ) ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3-20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการประเมินศักยภาพหลักสูตรเพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะเริ่มกำหนดให้มีการประเมินรอบปี 2557 ในเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสี่่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะรับการประเมินในต้นปี พ.ศ. 2559 นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น