วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Google Apps เพื่อการศึกษา

แสดงเครื่องมือ Google Apps สำหรับการศึกษา
          Google Apps for Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา จากบริษัท Google ซึ่งให้สถานศึกษาใช้งานได้ฟรี มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวได้มากถึง 30GB ในรูปแบบ Cloud Computing และมีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับบุคลากร ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนในการปฏิบัติงาน การบริหาร รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
          ตัวอย่างเครื่องมือใน Google Apps for Education ที่นิยมใช้งานและรู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น Google Mail, Google Hangout, Google Group, Google Plus เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร Google Calendar เป็นเครื่องมือจัดการเวลานัดหมาย ตารางงาน ตารางสอน Google Drive, Google Doc, Google Spreadsheet, Google Form เป็นเครื่องมือจัดการเอกสาร Google Site, Blogger เป็นเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อคอย่างง่าย เป็นต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

          ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Apps for Education
 • เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • เข้าถึงได้ทุกที่ รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์แบบ PC หรือ Notebook, อุปกรณ์ Smart Device เป็นต้น
 • สร้างและแชร์ข้อมูลทำงานร่วมกันได้ แม้จะอยู่ต่างสถานที่
 • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณขององค์กร
 • ฯลฯ

What is Google Apps for Education?

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. http://www.google.co.th/edu/index.html
 2. http://www.google.co.th/intx/th/enterprise/apps/education/
 3. http://www.it24hrs.com/2012/google-apps-for-education-th/
 4. http://www.youtube.com/user/eduatgoogle
 5. เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชุมชน Google Apps @YRU

1 ความคิดเห็น:

 1. Google App สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน ที่สำคัญการใช้ Application พื้นฐาน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน ให้บริการฟรี เพียงมี Google Account หรือ Gmail ก็สามารถใช้บริการ ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตอบลบ