วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (แบบออนไลน์)

วันที่ 27-28 กันยายน 2564  สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมอบรมปฏบิติการ เรื่อง "เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564-2565" (แบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินและสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้อง 

            การจัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564-2565 สืบเนื่องจากที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน)  กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องดำเนินการะส่งรายงานพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หัวข้อการบรรยาย 
    1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
    2. การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
    3. ขั้นตอนการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
    4. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก      

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
       ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อศักยภาพและความเชี่ยวชาญ        
       ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
       ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
       ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
       ด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน


กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. 

ขั้นตอนการประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน       

    

การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

               นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินให้แก่ สมศ. ได้แก่
               1. รายงานการประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีล่าสุดที่มีการจัดทำประกันภายใน
               2. Common data sets : CDS 3 ปีย้อนหลัง
               3. นำเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา บริบท ความเชี่ยวชาญ และการดำเนินงานในด้านที่ 1 ในแบบฟอร์ม PA2-1 บทสรุปผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
               4. นำเสนอข้อมูลแบบฟอร์ม PA2-2 แบบสำรวจความพร้อมรับการประเมิน 32 ประเด็นพิจารณาและระบุแหล่งข้อมูล
               5. แจ้งช่วงระยะเวลาที่พร้อมรับการประเมินเบื้องต้น และรายชื่อผู้ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษา    รวมเอกสารประกอบการอบรม

1 ความคิดเห็น:

  1. pg auto slot spin เปิดให้บริการ เกมออนไลน์ PG SLOT ที่นักการเล่นเกมสามารถเลือกใช้บริการ PG SLOT สมัคร ฝาก เบิกเงิน เครดิต ผ่านระบบอัตโนมัติเล่นเกมซึ่งนักเสี่ยงดวงทุกคน

    ตอบลบ