วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015”

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประกันคุณภาพจัดอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015" (แบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดพิธีในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานสายสนับสนุนมีความเข้าใจมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสำนักงานประกันคุณภาพได้รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุนโดยการนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015” ที่จะเป็นการยกระดับหน่วยงานสายสนับสนุนในการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การจัด


กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นันทวิชช์  วรรณเสน ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ประเมินระบบ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001-2018 และ IATF 16949:2016 (BVQI-UKASS,SGS-UKAS,UICC-UKAS, BHQI-MHASS) และ วิทยากรที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม-สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีหัวข้อที่ให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ ข้อกำหนดที่สำคัญ และคำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 9001:2015 บริบทองค์กร-การจัดการ และการบริหารความเสี่ยง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งสิ้น 81คน มีความพึงพอใจกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015” ร้อยละ 87.56
การดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการนำ“มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015” เป็นเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานสายสนับสนุน ต้องสร้างระบบกลไกให้ได้มาซี่งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด การประชุมหารือร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของ 3 หน่วยงานสายสนับสนุนหรือสำนักงานคณะ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อน  การจัดอบรมให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนของหน่วยงานสายสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ท้ายสุดแล้วจะต้องได้ร่างคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานสายสนับสนุนคาดว่าจะมีการประเมิน ในปีการศึกษา 2565 หรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

1 ความคิดเห็น:

  1. สล็อต ทางเข้าเล่นที่ดี เว็บออนไลน์ วอเลท เกม pg slot ออนไลน์ยอดฮิตมากที่สุดในขณะนี้ เว็บ pg มาพร้อมเกมส์ออนไลน์ PG SLOT เกมที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมให้เลือกเล่น

    ตอบลบ